Môi trường


No Plastic

Thay đổi thói quen dùng túi nilong của mọi người, thay vào đó dùng các sản phẩm có thể dùng lại nhiều lần: túi vải, nàn tre...

Vị trí:

Hà Nội

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

18

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

- Truyền thông về tác hại, thời gian phân huỷ của nhựa, túi nong
- Tuyên truyền về việc sử dụng cá vật liệu túi vải, nàn tre
- Tổ chức phát tài liệu, túi vải...

Tác động của dự án

- Bảo vệ môi trường
- Nâng cao ý thức của xã hội

Tính bền vững của dự án

Giữ môi trường bền vững, ý thức của mọi người