Sức khỏe cộng đồng


Xóa đói giảm nghèo

Giúp đỡ những người vô gia cư đồ ăn nước uống

Vị trí:

Quận 1 quận 3 quận 10

Mức tài trợ:

$3,000

Lượt bình chọn

42

Dự án vào vòng Chung kết

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Giúp đỡ người vô gia cư không có đồng bào trong chiến tranh ta không chăng êm nệm ấm

Tác động của dự án

Thấy họ không nơi nương tựa thấy thương họ

Tính bền vững của dự án

Lâu dài giúp được gì thì mình giúp sinh ta ra là cha mẹ cho ta bình yên nhờ có đồng bào không có đồng có lẽ ta là hạt cát của chiến tranh

Liên hệ với cá nhân/ tổ chức này

Liên hệ trực tiếp với họ tại: Nhoxngoskyler@gmail.com