Danh sách các Dự án thắng cuộc

Dưới đây là danh sách những Dự án thắng cuộc của chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, được công bố vào ngày 30 Tháng Tư 2018.