Pháp lý

Chấp thuận

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản được áp dụng khi bạn sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn được cho là đã chấp nhận các điều khoản này.

Trong phạm vi Việt Nam

Các nội dung trong website này tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và chỉ nhằm mục đích truy cập và sử dụng bởi cư dân Việt Nam

Truy cập quốc tế

Nếu bạn đang truy cập trang web này từ bên ngoài Việt Nam, luật pháp địa phương có thể không cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm cho bạn ở nước bạn.

Vui lòng xem website công ty mẹ của Công ty chúng tôi tại www.aviva.com để biết thêm chi tiết về các dịch vụ của chúng tôi tại các quốc gia khác.

Nhãn Hiệu

Aviva hoặc các Công ty thuộc Tập đoàn cũng có thể yêu cầu quyền đối với các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và biểu tượng có trên trang web này.

Bản quyền

Việc truy cập vào trang web và các quyền của chúng tôi về các nội dung đó

Chúng tôi là chủ sở hữu của tất cả bản quyền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong nội dung của trang web này trừ khi có quy định khác.

Bạn được phép truy cập và sử dụng trang web này chỉ để sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng trang này vì bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc bằng cách khác khai thác, trích xuất, xuất bản, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ phần nào của trang web này vì bất kỳ mục đích thương mại nào.

Chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét việc truy cập hoặc can thiệp vào trang web này với ý định phủ định, gây mâu thuẫn hoặc gây thiệt hại hoặc gây trở ngại cho dịch vụ từ trang web hoặc cho các mục đích thương mại khác. Chúng tôi sẽ giám sát bất kỳ việc sử dụng nào và sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ trang web này khỏi những hoạt động như vậy. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể không phải là một biện pháp khắc phục phù hợp cho bất kỳ vi phạm nào về các điều khoản truy cập ở trên hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của chúng tôi bởi bạn và bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền đối với bất kỳ và tất cả các biện pháp khắc phục sau đây: cấm truy cập; yêu cầu thược hiện cụ thể; yêu cầu cung cấp các bản sao hoặc tài liệu vi phạm và yêu cầu bất kì sự trợ giúp pháp lý hoặc tương đương đối với bất kì hành vi thực tế hoặc đe dọa nào. Bạn đồng ý rằng chung tôi không cần phải có bằng chứng về thiệt hại đặc biệt để thực hiện các biện pháp như trên

Tính chính xác và tính hợp lệ của thông tin

Chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trong các trang này là chính xác và được cập nhật.

Nếu bạn bị thiệt hại trong phạm vi mà nó đã gây ra bởi sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót trong nội dung của trang web của chúng tôi, nơi mà chúng tôi đã không loại bỏ hoặc sửa chữa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót như vậy thì chúng tôi chịu trách nhiệm với bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trong các trường hợp sau:

  • Nếu thông tin bạn đưa vào trang web của chúng tôi là không chính xác hoặc không đầy đủ; hoặc là
  • Nếu bạn không tiết lộ tất cả các sự kiện liên quan cho chúng tôi.

Tính khả dụng

Trong khi chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo trang web này luôn luôn được truy cập, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do trang web của chúng tôi không truy cập được trong lúc nào hoặc trong bất kỳ thời gian nào mà nguyên nhân của nó nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể phải đình chỉ truy cập vào trang web để cập nhật thường xuyên hoặc khẩn cấp và bảo trì nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giữ cho bất kỳ sự gián đoạn này ở mức tối thiểu.

Ngoài ra chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi virus hoặc lỗi mô tả mà nguyên nhân là từ việc sử dụng trang web của bạn hoặc việc bạn tải bất kỳ tài liệu được đăng trên trang web này hoặc một trang web liên kết với. Bạn phải đảm bảo rằng bạn sử dụng phần mềm kiểm tra vi rút thích hợp.

Website của bên thứ ba

Trang web này cũng có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Trách nhiệm về hoạt động và nội dung của các trang web này chỉ dừng lại với tổ chức được xác định là kiểm soát trang web của bên thứ ba này và sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt. Các liên kết được cung cấp nhằm mục đích tiện lợi và kết luận từ bất kỳ liên kết nào không ngụ ý chứng thực dưới bất kỳ điều gì về trang web mà nó liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

Chúng tôi cũng không bảo đảm rằng các trang web của bên thứ ba không có virut hoặc bất cứ thứ gì khác có thể lây nhiễm hoặc gây thiệt hại.

Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie

Chúng tôi nghiêm túc giữ bí mật cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie của chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie của chúng tôi.

Trách nhiệm của chúng tôi

Ngoài trách nhiệm pháp lý của chúng tôi được đề cập trong các phần ở trên, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc chịu trách nhiệm về:

bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn có thể phải gánh chịu hoặc gây ra liên quan đến việc sử dụng trang web này do bất kỳ sự kiện nào mà nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi; hoặc là bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu do việc sử dụng trang web này (bao gồm cả mất mát kinh doanh, mất mát lợi nhuận hoặc thu nhập) mà chúng tôi không thể lường trước vào thời điểm bạn sử dụng trang web này. Tuy nhiên, không có điều khoản nào trong những điều khoản này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi hoặc gian lận hoặc giả mạo của chúng tôi.

Khác

Chúng tôi giữ quyền cập nhật các điều khoản này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập vào trang này để đảm bảo bạn đã nhìn thấy và biết các điều khoản mới nhất của chúng tôi.

Luật pháp áp dụng

Việc sử dụng website này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và trong trường hợp xảy ra tranh chấp, thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam.