Dự án của tôi

Dự án mới

Đây là nơi bạn có thể tạo Dự án mới trong thời gian Nộp dự án từ ngày 02/05/2019 đến ngày 18/06/2019

Dự án đã lưu

Các dự án bạn đang hoàn thiện sẽ xuất hiện ở đây khi bạn đã lưu, nhấp vào dự án để tiếp tục thực hiện dự án.

Dự án đã nộp

Đây là nơi hiển thị các dự án đã nộp của bạn. Bạn có thể nộp Dự án mới trong thời gian Vòng Nộp Dự Án diễn ra từ ngày 2 tháng 5 năm 2019 đến ngày 18 tháng 6 năm 2019